EN CZ

KOCH

Péče o absolventy

Péče o budoucí absolventy je na Katedře organické chemie PřF UP řazena k významným aktivitám. Důraz je kladen na výchovu absolventů s cílem co nejefektivnějšího uplatnění na trhu práce. Důležitá je rychlost uplatnění absolventa i spokojenost absolventa s jeho umístěním.

Za cílem dobrého umístění absolventa katedra rozvíjí nejen odbornost svých studentů, ale dává značný prostor i oblasti praktické přípravy na vstup do praxe. Studenti získávají přehled o trhu práce a jeho možnostech. Velmi důležitou součástí této přípravy je i výcvik dovedností, budoucí absolventi se učí sestavit životopis a motivační dopis, vyzkouší si přijímací pohovor nanečisto a vyjednávání o pracovních podmínkách, učí se dodržovat společenskou etiketu, komunikovat, rozhodovat se atp.

Péče o absolventy je doplněna návštěvami konkrétních firem, kde se studenti seznamují s náplní práce a nároky na její výkon, pracovním prostředím a podmínkami uplatnění u firmy. Vybraní studenti pak absolvují odborné praxe v uvedených organizacích, kde se blíže seznámí se zaměstnavatelem, což je v případě budoucí žádosti o zaměstnání oboustrannou výhodou. Katedra také konzultuje uplatnění svých absolventů u firmy, projednává výsledky svých studentů v praxi s ohledem na rozvoj výuky. Mezi nejčastější firmy, ve kterých mohou naši  studenti a absolventi absolvovat odbornou praxi jsou společnosti: Synthon, Ivax Pharmaceuticals, Synthesia a Contipro Group. Souačástí péče o absolventy je také zajištění vzdělávacích pobytů a stáží v zahraničí.