EN CZ

KOCH

O katedře

Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je garantem několika studijních oborů. Bakalářského oboru Bioorganická chemie a chemická biologie, navazujících magisterských oborů Bioorganická chemie a chemická biologie a Organická chemie  a doktorského studia Organická chemie. Rozmanitost problematiky zaručuje, že se v rámci bakalářských, diplomových popř. disertačních prací studenti seznámí s řadou chemických procesů a operací, počínaje syntézou a konče studiem struktury a vlastností produktů i studiem mechanismů příslušných reakcí. Ve spolupráci s jinými pracovišti se studenti mohou seznámit i se studiem biologických vlastností připravených sloučenin. Katedra disponuje laboratořemi pro výuku laboratorních cvičení z organické chemie i pro školní chemické pokusy. Samostatná laboratoř je určena pro experimentální práci diplomantů. Studenti rovněž využívají laboratoř určenou pro analýzu a separaci organických látek.

Vedle základních povinností spojených s výchovou vysokoškolských studentů participuje katedra také na distančním vzdělávání pro učitele středních a základních škol, zaměřené na doplnění jejich znalostí v oboru organické chemie. Rozšiřujeme obzor v oblasti organické chemie i věkově starším zájemcům v rámci jejich studia na Univerzitě třetího věku. Aktivity zaměřené na práci s mládeží spočívají pak zejména v prezentacích katedry na různých školách formou zajímavých pokusů s cílem vyvolat zájem studentů o další studium organické chemie. Katedru prezentujeme také na různých akcích určených pro veřejnost, např. na každoročním Jarmarku chemie, matematiky a fyziky v Olomouci apod.

Tyto aktivity jsou součástí několika projektů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy nebo i projektů financovaných Evropskou unií, které Přírodovědecká fakulta v posledních letech získala.

Ve vědecké rovině se Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci orientuje především na oblast chemie heterocyklických sloučenin s biologickou aktivitou. Význam vědecké práce katedry je v přípravě a studiu vlastností nových organických heterocyklických sloučenin s potenciální biologickou aktivitou a výzkum nových syntetických metod. Významné místo v této oblasti zaujímají jednak syntetická analoga přírodních heterocyklických biologicky aktivních látek, ale i látky strukturně nové. V průběhu výzkumu probíhajícího na Katedře organické chemie se podařilo vypracovat řadu obecných syntetických metod vedoucích k heterocyklickým sloučeninám uvedeného typu. Výsledkem byla i syntéza řady nových kondenzovaných heterocyklů včetně sloučenin strukturně příbuzných s některými biologicky aktivními látkami – kyselinou listovou, flavony, aj.

V současné době je cílem výzkumu katedry především vypracování syntéz vedoucích k další generaci nekondenzovaných i kondenzovaných heterocyklických sloučenin i studium jejich vlastností a přeměn. Připravené heterocyklické sloučeniny jsou studovány na jejich virostatickou, kancerostatickou, bakteriostatickou, příp. herbicidní a insekticidní aktivitu. Zvláštní pozornost je soustředěna na takové sloučeniny, u kterých je možno na základě jejich struktury očekávat, že budou disponovány k interakcím s některými biomolekulami, např. s nukleovými kyselinami nebo enzymy. Některé ze studovaných látek vykázaly významnou antivirální, cytostatickou, tuberkulostatickou či antiprotozoální aktivitu a jsou v současné době v preklinickém stádiu testování.

Katedra organické chemie v současné době úzce spolupracuje s Lékařskou fakultou UP v Olomouci a některými zahraničními institucemi zabývajícími se vývojem nebo studiem biologicky aktivních látek – National Cancer Institute (USA), Japan National Cancer Center (Japonsko), Swiss Tropical Institute (Švýcarsko), apod. Vědecká práce pracoviště je podpořena grantovými projekty, z nichž nejvýznamnější jsou Výzkumné záměry nesoucí název „Modulace signálních drah normální a nádorové buňky“, na kterých se naše katedra podílí spolu s dalšími pracovišti Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci.